مدیریت

رفتار و فرهنگ سازمانی در یک شرکت گرافیکی

رفتار و فرهنگ سازمانی یک شرکت گرافیکی را نمی توان محدود به سطح خاصی کرد، در یک سازمان این رفتار ها در سلسله مراتب سازمان، ارتباط با مشتری و بین سازمانی شکل می گیرد. شرکت های طراحی گرافیک روابط بسیار پیچیده و دشواری خصوصا با مشتریان خود دارند که باید با الگوهای حرفه ای و فرهنگ سازمانی تعریف شده ای دنبال شود. ظریف گرافیک در این مقاله قصد دارد تجربیات خود را در زمینه رفتار و فرهنگ سازمانی یک شرکت گرافیکی... ... [ادامه مطلب]